Có 1 kết quả:

lǐ qīng rén yì zhòng , qiān lǐ sòng é máo

1/1

Từ điển Trung-Anh

goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (idiom); It's not the present the counts, it's the thought behind it.