Có 1 kết quả:

dǎo gào

1/1

dǎo gào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pray
(2) prayer

Một số bài thơ có sử dụng