Có 1 kết quả:

dǎo niàn

1/1

dǎo niàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pray
(2) to say one's prayers