Có 1 kết quả:

ráng jiě

1/1

ráng jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pray the gods for the avoidance of a misfortune