Có 1 kết quả:

qín shòu

1/1

qín shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) birds and animals
(2) creature
(3) beast (brutal person)