Có 1 kết quả:

qín liú gǎn

1/1

qín liú gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bird flu
(2) avian influenza