Có 1 kết quả:

qín shòu bù rú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) worse than a beast
(2) to behave immorally