Có 1 kết quả:

qín chù

1/1

qín chù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

poultry and livestock