Có 1 kết quả:

qín niǎo

1/1

qín niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) birds
(2) fowl