Có 1 kết quả:

hé miáo

1/1

hé miáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seedling (of rice or other grain)
(2) CL:棵[ke1]