Có 1 kết quả:

tū guàn

1/1

tū guàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser adjutant (Leptoptilos javanicus)