Có 1 kết quả:

xiù lì

1/1

xiù lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pretty
(2) beautiful