Có 1 kết quả:

xiù fà chuí jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

beautiful shoulder length hair (idiom)