Có 1 kết quả:

xiù wài huì zhōng

1/1

xiù wài huì zhōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 秀外慧中[xiu4 wai4 hui4 zhong1]