Có 1 kết quả:

xiù cai bù chū mén , néng zhī tiān xià shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

a learned person need not leave his home to know what's going on in the world (idiom)