Có 1 kết quả:

xiù sè sūn dié ㄒㄧㄡˋ ㄙㄜˋ ㄙㄨㄣ ㄉㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

yellowtail