Có 1 kết quả:

sī mài

1/1

sī mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sell illicitly
(2) to bootleg
(3) to sell privately