Có 1 kết quả:

sī náng

1/1

sī náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

one's own pocket