Có 1 kết quả:

sī fáng qián

1/1

sī fáng qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) secret purse
(2) secret stash of money