Có 1 kết quả:

sī shēng zǐ

1/1

sī shēng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) illegitimate child (male)
(2) bastard
(3) love child