Có 1 kết quả:

sī chù

1/1

sī chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) private parts
(2) genitalia