Có 1 kết quả:

bǐng gōng

1/1

bǐng gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) justly
(2) impartially