Có 1 kết quả:

bǐng gōng bàn lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

conducting business impartially (idiom); to act justly