Có 1 kết quả:

bǐng xìng

1/1

bǐng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) innate character
(2) natural disposition
(3) attitude