Có 1 kết quả:

bǐng chéng

1/1

bǐng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take orders
(2) to receive commands
(3) to carry on (a tradition)