Có 1 kết quả:

bǐng chí

1/1

bǐng chí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to uphold
(2) to hold fast to

Một số bài thơ có sử dụng