Có 1 kết quả:

bǐng bǐ

1/1

bǐng bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hold the pen
(2) to do the actual writing