Có 1 kết quả:

bǐng bǐ zhí shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

to record faithfully