Có 1 kết quả:

qiū zhēng

1/1

qiū zhēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

autumn levy (tax on harvest)