Có 1 kết quả:

qiū shuǐ xiān sù

1/1

qiū shuǐ xiān sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

colchicine (pharmacy)