Có 1 kết quả:

qiū liáng

1/1

qiū liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

autumn grain crops