Có 1 kết quả:

qiū cài

1/1

qiū cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

autumn vegetables

Một số bài thơ có sử dụng