Có 1 kết quả:

qiū kuí

1/1

qiū kuí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) okra (Hibiscus esculentus)
(2) lady's fingers

Một số bài thơ có sử dụng