Có 1 kết quả:

zhǒng gōng chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stud
(2) male breeding stock (of animal species)