Có 1 kết quả:

zhǒng zi zhí wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

seed plant