Có 2 kết quả:

zhǒng zúzhòng zú

1/2

zhǒng zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) race
(2) ethnicity

zhòng zú

giản thể

Từ điển phổ thông

nòi giống