Có 1 kết quả:

zhǒng zú zhōng xīn zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

ethnocentrism