Có 1 kết quả:

zhǒng zú miè jué

1/1

Từ điển Trung-Anh

genocide