Có 1 kết quả:

zhǒng zú gé lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

apartheid