Có 1 kết quả:

zhòng shù

1/1

zhòng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to plant trees