Có 1 kết quả:

zhòng tián

1/1

zhòng tián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to farm
(2) farming

Một số bài thơ có sử dụng