Có 1 kết quả:

zhǒng chù

1/1

zhǒng chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) breeding stock (of animal species)
(2) stud