Có 1 kết quả:

zhǒng qí

1/1

zhǒng qí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hilum
(2) omphalodium (botany)