Có 1 kết quả:

zhǒng mǎ

1/1

zhǒng mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stallion
(2) stud horse