Có 1 kết quả:

Kē shí tú ní chá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Kostunica
(2) Vojislav Kostunica (1944-), Serbian politician, prime minister from 2004