Có 1 kết quả:

kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Science and technology is the number one productive force (from 1978 speech by Deng Xiaoping 鄧小平|邓小平 introducing the Four Modernizations 四個現代化|四个现代化).