Có 1 kết quả:

kē xué pǔ jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) popular science
(2) popularization of science