Có 1 kết quả:

kē xué zhòng tián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) scientific crop planting
(2) scientific farming