Có 1 kết quả:

kē jì jīng sǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) techno-thriller (novel)
(2) science fiction thriller