Có 1 kết quả:

kē jì jīng sǒng xiǎo shuō

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) techno-thriller novel
(2) science fiction thriller